Call Now! 1-314-624-0350

Đại Diện Điều Đình Với Sở Thuế

With Client Received his First Refund Chk of 2015

Trong nhiều năm qua, Anh Le CPA đã được cộng đồng Hoa Kỳ và Việt Nam trong tiểu bang Illinois, Missouri, Kansas, Texas, nhất là trong vùng St Louis tin cậy và biết đến như là nơi đã giải quyết nhiều rắc rối về các kiểm tra thuế vụ. Theo luật thuế vụ Hoa Kỳ, Certified Public Accountant, Enrolled Agent, và Tax Lawyer là ba chuyên viên duy nhất có thẩm quyền đại diện cho khách hàng trước các cơ quan thuế vụ liên bang, tiểu bang, quận hạt, và thành phố. Thạc sỹ Lê Anh là chuyên gia cao cấp trong vùng St Louis, hội đủ cả hai bằng cấp chuyên nghiệp về thuế vụ, kế toán, và kiểm toán quốc tế (Certified Public Accountant, Charter Global Management Accountant, Enrolled Agent) để đại diện cho quí vị. Ngay cả các luật sư Mỹ-Việt trong vùng cũng tham khảo chuyên môn của Anh Le trước sở thuế liên bang. Trong các dịch vụ đại diện thuế vụ và đại diện điều đình (resolution and representation in front of IRS and other tax agencies), Anh Le CPA sẽ thay mặt qúi vị trực tiếp giải quyết, ra trước các cơ quan thuế vụ

Our tax representation services include

1. Đang bị điều tra thuế vụ (audit, examination)
2. Xin miễn, giảm, hoặc xin triễn hạn thời hạn nộp thuế (offer-in-compromise)
3. Làm việc với sở thuế để điều chỉnh những sơ sót khi thành lập doanh nghiệp.
4. Giải quyết các vụ thiếu thuế lợi tức, doanh thu, và đăng ký công ty
5. Giải quyết các vụ thuế lương bổng, hưu trí (940, 941, 1099Misc, W2) với sở thuế liên bang và bộ hưu trí (Social Security Administration -- SSA)
6. Xin chuyển đổi các hình thức kinh doanh ra công ty có nhiều ưu đãi thuế vụ. (income, sales, or franchise tax)
7. Xin cấp giấy chứng nhận không thiếu thuế.

It is worthy to mention only Certified Public Accountant (licensed by State), Enrolled Agent (licensed by US Department of the Treasury), and tax lawyer (licensed by State) may represent taxpayers before the Internal Revenue Service (IRS) for all audits, collections, and appeals. These specialists are subjected to a background check, comprehensive tax code examination, and continuing professional education to maintain their status in front of IRS.