Call Now! 1-314-624-0350

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ – TAX PLANNING

Lên kế hoạch thuế là phần quan trọng nhất trong kế hoạch tài chính tổng thể của cá nhân và doanh nghiệp mọi ngành nghề. Mục tiêu của tất cả các kế hoạch thuế là tận dụng tất cả những hiểu biết về các luật thuế hiện hành và sắp đến (năm này và cả năm sau) để chuẩn bị các chiến lược tài chính, kế toán, và đầu tư kinh doanh có lợi nhất để giảm thiểu nhất mức thuế phải nộp, hoặc được nhiều ưu đãi nhất về thuế vụ. Mỗi một doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều có những nhu cầu, lợi điểm, và hạn chế riêng khi lên kế hoạch thuế, nhưng tất cả điều dựa trên mục tiêu tổng thể tài chính thích hợp của chính mình. Lê Anh và đội ngủ chuyên viên kinh nghiệm sẽ giúp quí vị thực hiện không chỉ qua việc giảm số tiền sẽ phải đóng thuế hợp lý theo đúng luật (không có nghiã là giảm số tiền thu nhập), mà là tăng các khoản khấu trừ hợp lý, và tận dụng các tín thuế (tax credit) để gia tăng thêm lượng tiền thu nhập của quí vị.

Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định số thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Rất nhiều yếu tố khác phụ thuộc vào AGI của quí vị – chẳng hạn như tỷ lệ thuế và các khoản tín dụng khác nhau. AGI thậm chí ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong tương lai, ví dụ việc bảo lãnh thân nhân, việc vay mượn tiền mua nhà, mua xe, mượn tiền ngân hàng để mở rộng doanh nghiệp, và mượn tiền học đại học cho con cái. AGI còn ảnh hưởng đến việc bạn có được ưu đãi trong các tín thuế (tax credit) dành cho doanh nghiệp và cá nhân khi sử dụng đúng lúc mà các tín thuế này được áp dụng. Điều chỉnh nguồn thu nhập để có thể trả thuế hợp lý là một biện pháp quan trọng nhất khi chuẩn bị kế hoạch tài chính của mọi người và mọi ngành nghề. Như qúi vị đã biết, thu nhập cao thì phải trả thuế cao. Một cách để giảm thuế là giảm số thu nhập phải chịu thuế mà không làm giảm số thu nhập thực tế. Một trong hai cách là tăng cao số tiền đóng góp vào quỹ về hưu 401(K) tại hãng làm và tăng quỹ về hưu cá nhân IRA. Đóng góp cho các kế hoạch nghĩ hưu sẽ giảm bớt số thu nhập phải chịu thuế. Trong khi đó, các đóng góp vào quỹ hưu trí cá nhân sẽ giúp bạn đầu tư sinh lời miễn thuế cho đến khi quí vị rút ra sau này. Lúc đó quí vị đã về hưu, không đi làm thì định mức thuế (tax rate) của quí vị sẽ rất thấp.

Tăng Các Khoản Khấu Trừ
Taxable income is another key element in your overall tax situation. Taxable income is what’s left over after you have reduced your AGI by your deductions and exemptions. Almost everyone can take a standard deduction, and some people are able to itemize their deductions.

Itemized deductions include expenses for health care, state and local taxes, personal property taxes (such as car registration fees), mortgage interest, gifts to charity, job-related expenses, tax preparation fees, and investment-related expenses. One key tax planning strategy is to keep track of your itemized expenses throughout the year using a spreadsheet or personal finance program. You can then quickly compare your itemized expenses with your standard deduction. You should always take the higher of your standard deduction or your itemized deduction.

Your standard deduction and personal exemptions depends on your filing status and how many dependents you have. You can increase your standard deduction and personal exemptions by getting married or having more dependents.

The best strategies for reducing your taxable income is to itemize your deductions, and the three biggest deductions are mortgage interest, state taxes, and gifts to charity.

Tận Dụng Các Tín Dụng Thuế (Tax Credits)
Once we’ve tweaked our taxable income, we are ready to focus our attention on various tax credits. Tax credits reduce your tax. There are tax credits for college expenses, for saving for retirement, and for adopting children.

The best tax credits are for adoption and college expenses. Not everyone is in a position to adopt a child, but everyone could take some college classes. There are two education-related tax credits. The Hope Credit is for students in their first two years of college. The Lifetime Learning Credit is for anyone taking college classes. The classes do not have to be related to your career.

You may also want to avoid additional taxes. If at all possible, avoid early withdrawals from an IRA or 401(k) retirement plan. The amount you withdraw will become part of your taxable income, and on top of that there will be additional taxes to pay on the early withdrawal.

One of the best, and most abused, tax credit is the Earned Income Credit (EIC). Unlike other tax credits, the EIC is credited to your account as a payment. And that means the EIC often results in a tax refund even if the total tax has been reduced to zero. You may be eligible to claim the earned income credit if you earn less than a certain amount.

Increase Your Withholding
You can avoid owing at the end of the year by increasing your withholding. More money will be taken out of your paycheck throughout the year, but you will get bigger refund when you file your taxes.

IRS CIRCULAR 230 NOTICE:
In compliance with the IRS requirements, we inform you that any U.S. tax advice contained in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, for the purpose of avoiding tax penalties or in connection with marketing or promotional materials.