Call Now! 1-314-624-0350

Kế Toán – Accounting

Dịch vụ làm sổ sách và kế toán với hiệu quả điều hành doanh nghiệp cao nhất

Chủ trương của chúng tôi là giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ thành công bằng cách giúp họ có được thông tin tài chính kịp thời, có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, và đánh tin cậy. Các thông tin này cho phép lãnh đạo và chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định hiệu quả kịp thời để theo kịp hoặc dẫn đầu đi trước thị trường kinh doanh càng ngày càng chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp tăng cao lợi nhuận, giảm thiểu các thiệt hại và thất thoát tình chính từ trong nội bộ cũng như từ những tác động thị trường. Hơn nữa, các thông tin chính xác và kịp thời còn giúp doanh nghiệp giảm đến mức tối thiểu mức thuế phải đóng cho liên bang và tiểu bang. Với các tín thuế (tax credits) thay đổi liên tục, sự cố vấn của chúng tôi sẽ giúp thân chủ tận dụng được những quyến lợi này đang thời gian ngắn nhất mà luật thuế cho phép.

A. Dịch Vụ Toàn Phần (Full Service – Monthly Service with monthly payment): Để thực hiện dịch vụ này, chúng tôi cần sự hợp tác chặt chẻ của doanh nghiệp trong việc cung cấp các dữ kiện kinh doanh, báo cáo của ngân hàng kịp thời trong thời gian nhanh nhất.

1. Bảng cân đối kết toán (Balance Statement) 2. Báo cáo thu nhập chi thu định kỳ (Profit and Loss Statement / Income Statement) 3. Báo cáo về những thay đổi trong các chi thu tiền mặt (Cash Flow Statement) 4. Cung cấp lương nhân viên và thanh lý thuế lương bổng liên bang và tiểu bang. 5. Cung cấp bản khai thuế doanh thu (sales tax return)

B. Dịch Vụ Bán Phần (Discount Service – Quarterly or Annual Services)

1. Cung cấp các báo cáo tài chính (Financial Statements) như phần A khi có nhu cầu (với lệ phí riêng) 2. Chuẩn bị và thanh lý thuế lương bổng liên bang và tiểu bang treo định kỳ từng quí và hàng năm. 3. Chuẩn các báo cáo thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập khi theo định kỳ.