Call Now! 1-314-624-0350

Financial Services

[:vi]

Financial Services 

Với chủ trương sử dụng tất cả những chương trình đầu tư có lợi nhất về mặt thuế vụ, Lê Anh đã và đang
điều hành nhiều chương trình đầu tư, bảo hiểm có lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp. Với các kế koạch
thuế và đầu tư đặc biệt này, khách hành của chúng tôi không chỉ chi trả thuế ở mức thấp nhất mà còn sử
dụng nguồn thu nhập để lập ra quỹ tiết kiệm và đầu tư hưu trí dài hạn được khấu trừ vào chi phí kinh
doanh (và như vậy mức thuế doanh nghiệp và cá nhân của quí vị còn giảm thấp hơn nữa.)

 Các Dịch Vụ Bảo Hiểm: (Insurance)

  1. Bảo Hiểm Nhân Thọ Định Kỳ và Suốt Đời 
  2. Đầu Tư Bảo Hiểm  (Whole Life and Fixed Annuity)
  3. Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Hưu Trí (Long-Term Care)
  4. Bảo Hiểm Thu Nhập Khi Có Thương Tật (Disability Insurance for Business Owners and Professionals) (Dành cho chủ doanh nghiệp, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, và các chuyên gia)
  5. Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cá Nhân và Cho Doanh Nghiệp (Personal and Business Group Health Insurances):

Theo luật đầu tư liên bang và tiểu bang, chỉ có văn bản tiếng Anh (English Version) là được phép sử dụng chính thức trong các tài liệu hướng dẫn về đầu tư và quản lý tài chính.  Chúng tôi có riêng một web site dành riêng cho dịch vụ này, nếu quí vị muốn tìm hiểu sâu rông hơn về lĩnh vực này tại xin vào địa chỉ trang web sau đây.

www.Le-Financial.com

 

 

 [:]

Leave a Comment